Παρατηρητήριο Τουρισμού

Το Παρατηρητήριο Τουρισμού είναι μια υπηρεσία που αποτυπώνει την ζήτηση άλλα και τις πραγματικές απευθείας κρατήσεις που δέχονται ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και ενοικιαζόμενα σπίτια σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας.

Πως λειτουργεί

Τα εμφανιζόμενα αποτελέσματα βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα που αναλύονται και αναπαρίστανται γραφικά από τις εταιρείες που συμμετέχουν στο Παρατηρητήριο Τουρισμού. Η ανάλυση αυτή γίνεται σε εβδομαδιαία βάση (την περίοδο που η Ελλάδα παρουσιάζει υψηλή τουριστική ζήτηση) και δεκαπενθήμερη (την περίοδο που η Ελλάδα παρουσιάζει χαμηλή τουριστική ζήτηση) βάση στα συνολικά Requests και Reservations.

BookOnlineNow

HotelAvailabilities

Syncbnb

Nea Mesa

Data Appeal

OTA Insigh

Διαγράμματα της BookOnlineNow


Ανάλυση Δεδομένων και Δείγμα Καταλυμάτων:

Η ανάλυση στηρίζεται στους μέσους όρους των ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων ανά γεωγραφική περιοχή που χρησιμοποιούν το booking engine της BookOnlineNow.

Ορισμός όρων Ζήτησης (Demand) και Κράτησης (Reservation)

Οποιαδήποτε αναζήτηση λαμβάνει χώρα στο booking engine ορίζεται ώς Ζήτηση. Αντιστοίχως οποιαδήποτε έγκυρη Κράτηση στο booking engine ορίζεται ως Κράτηση.

Demand and Reservation Trends

  • Περιγράφει την Τάση Ζήτησης (Demand Trends) και την Τάση Κρατήσεων (βάση Reservation Date) σε κάποιο χρονικό διάστημα σε σύγκριση με κάποιο σημείο αναφοράς (Zero Point)
  • Benchmarking (Zero (0) Point) Ώς Zero (0) Point ορίζεται ο μέσος αριθμός Requests (Ζήτησης) και Reservations (Κρατήσεων) τους πρώτους 2 μήνες του 2020.
  • Για λόγους σύγκρισης εμφανίζονται οι αντίστοιχες τιμές Reguests και Reservations της προηγούμενης χρονιάς.
Demand and Reservation Period Comparison
  • Συγκρίνονται η Ζήτηση (Demand) και οι Κρατήσεις (βάση Reservation Date) της μηχανής κρατήσεων σε κάποιο χρονικό διάστημα σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρονιάς.
Booking Window
  • Περιγράφει το Booking Window των αφίξεων για τις κρατήσεις που γίνονται σε μια συγκεριμένη χρονική περίοδο.
Top 10 Countries
  • Περιγράφει το Top 10 των χωρών απο τις οποίες πραγματοποιούνται οι περισσότερες αναζητήσεις (Demand) και οι περισσότερες κρατήσεις (Reservations) σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

Διαγράμματα της Syncbnb


Ανάλυση Δεδομένων και Κρατήσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης

Η ανάλυση στηρίζεται στους μέσους όρους συνολικά 6.000 καταλυμάτων παγκοσμίων που χρησιμοποιούν το channel manager της Syncbnb.

Vacation Rentals Reservation Year Comparison

Συγκρίνονται οι Κρατήσεις (βάση Reservation Date) σε κάποιο χρονικό διάστημα σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρονιάς

Διαγράμματα της HotelAvailabilities


Ανάλυση Δεδομένων και Δείγμα Καταλυμάτων

Η ανάλυση στηρίζεται στους μέσους όρους των ξενοδοχείων που που χρησιμοποιούν το channel manager της HotelAvailabilities στην Ελλάδα.

Benchmarking: Η σύγκριση γίνεται με βάση τους αντίστοιχους μήνες προηγούμενων ετών.

ΟΤΑs Reservations Period Comparison

Συγκρίνονται οι Κρατήσεις (βάση Reservation Date) που πραγματοποιούνται μέσω OTAs σε κάποιο χρονικό διάστημα σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρονιάς

Booking Window

Περιγράφει το Booking Window των αφίξεων για τις κρατήσεις που πραγματοποιούνται μέσω OTAs σε μια συγκεριμένη χρονική περίοδο.